Sítio na rede para denunciar o projecto de urbanizaçom que pretende borrar do mapa umha das poucas fragas de espécies autóctonas que há em Ferrol
correio-e: menancaro@gmail.com

quarta-feira, novembro 16, 2005

Entre o 2003 e o 2004

* 03/02/2003.- Membros de ADEGA (Trasancos) entrevistanse co Concelleiro de Medio Ambiente do Concello de Ferrol para falar, principalmente, das actuacións que o Concello tiñaprevisto para combater a maré negra do petroleiro Prestige nos areais Ferrolans. Mais aproveitouse a entrevista para falar tamén da proteción das fragas residuais do territorio municipal.

* 07/03/2003.- ADEGA (Trasancos) remite un comunicado de prensa aos meios de comunicación locais chamando a atención sobre a destrución da Fraga da Pega (Leixa), si se leva a cabo o polígono industrial de Leixa promovido polo Concello de Ferrol.

* 20/03/2003.- Remítese un comunicado de prensa aos meios de comunicación locais informando que con motivo do Dia Forestal Mundial, o Venres 21 de marzal, ás 12:00 hs, ADEGA (Trasancos) tiña previsto un acto reivindicativo na Praza de Armas de Ferrol para demandar, unha vez máis, a protección das fragas de Menáncaro, A Pega, Casa do Monte, Fontelo, As Forxas, etc. No comunicado, expuseronse ademäis a ameazas que padecian ditas masa árboreas.

* 21/03/2003.- Ás 12:30 hs, ADEGA (Trasancos) celebra na Praza de Armas de Ferrol o Dia Forestal Mundial mediante o désplegue dunha pancarta na que se lía "Conservemos os bosques autóctones. Menáncaro, A Pega, Fontelo, ... ". O acto aproveitase para recoller sinaturas a favor da conservación de ditas fragas e repartir un pasquín sobre a súa situación, reivindicando a sua protección.

* 27/03/2003.- O Secretario de ADEGA (Trasancos) entrevístase, simultáneamente co Concelleiro de Urbanismo do Concello de Ferrol, o Sr. Xosé X. Lastra e co Concelleiro de Medio Ambiente, o Sr, Xaquín Ros, para falar da destrucción da Fraga da Pega (Leixa), do Castro de Leixa e das Veigas do Rio Freixeiro como consecuencia da construcción do Polígono Industrial promovido polo Concello de Ferrol na parroquia de Leixa. O Concelleiro manifesta que o catálogo de masas forestais e de xacementos arqueolóxicos do municipio vaise someter a pleno para modificar o P.X.O.M. en vigor, co obxecto de preservar tanto as masas arbóreas de interese como os xacementos arqueolóxicos. Asimesmo, os Concelleiros manifestan tamén a sua vontade de compatibilizar a conservación de, cando -menos, a Fraga da Pega e do Castro de Leixa, co polígono industrial previsto.

* 14/04/2003.- Remítese (vía fax) un escrito á Delegación e Subdelegación do Goberno español para comunicar que o dia 21 do mesmo mes, aproveitando a celebración da Romaria de Chamorro (Serantes), ADEGA (Trasancos) repartiría entre os/as romeiros/as un panfleto informativo e recollería sinaturas para demandar a conservación e protección dos bosques autóctonos ferrolans.

* 21/04/2003.- Aproveitando a popular Romaria de Chamorro (Serantes), ADEGA (Trasancos) pendura unha pancarta na interseción da estrada de Chamorro coa de Covas, co lema "Protección da Fraga de Menáncara, Nom á Urbanización" para, un ano máis, demandar tanto a protección desta fraga como doutras existentes no territorio municipal, ameazadas por plans urbanísticos, vias rodadas, polígonos industriais, talas indiscriminadas, etc. Ademáis, répartense arredor de catromil (4.000) panfletos informativos entre as/os romeiras/os durante toda a xornada e recollense cincocentas noventa e unha (591) sinaturas en defensa das fragas ferrolás. Un ano máis, membros/as da delegación de ADEGA xantan na carvalleira de Menáncaro.

* 05/2003.- ADEGA (Trasancos) remite un escrito (vía fax) á Subdelegación do Goberno español informando que o dia 5 de xuño, ás 12:00 hrs, con motivo do Día Mundial do Ambiente, instalariase unha mesa na Praza de Armas de Ferrol para recoller sinaturas en defensa das fragas existentes no termo municipal, ademáis do desplegue dunha pancarta alusiva e do reparto de folletos informativos á cidadania, nos que se reivindicaba a conservación e protección das citadas masas arbóreas autóctonas.

* 31/O5/2003.- ADEGÁ (Trasancos) entrega no Rexistro Municipal do Concello de Ferrol un escrito informando da recollida de sinaturas na Praza de Armas de Ferrol o día 5 de xuño, con motivo do Dia Mundial do Ambiente; da exhibición dunha pancarta e do reparto de folletos informativos á cídadania, nos que se reivindicaba a conservación e protección das citadas masas arbóreas autóctonas.

* 04/06/2003.- ADEGA (Trasancos) remite un comunicado de prensa aos meios de comunicación locais informando que o dia 5 de xuño, ás 12:00 hs, con motivo do Dia Mundial do Ambiente, recollerianse sinaturas na Praza de Armas da cidade de Ferrol e repartiríanse folletos informativos á cidadania para demandar a conservación e protección das últimas fragas existentes no territorio municipal.

* 05/06/2003.- Con motivo do Dia Mundial do Ambiente, ADEGA (Trasancos) instala unha mesa na Praza de Armas da cidade de Ferrol (entre as 12:00 e as 14:00 hrs) papara recoller sinaturas en defensa das últimas fragas residuais do termo municipal. Asimesmo, desplega unha pancarta alusiva e repartense folletos á cidadania para informar da situación das devanditas fragas.

* 14/10/2003.- A raiz da nova xurdida nos meios de comunicación locais (Diario de Ferrol, 08/10/2003), sobre a pretensión do Conceilo de Ferrol de vender a parcela que forma parte da Fraga da Casa do Monte (parroquia de Leixa) para encher as arcas municipais, calificada no PXOM de Ferrol como Solo Industrial, o Secretario de ADEGA (Trasancos) entrevistase ás 11:30 hs da mañá co Concelleiro de Urbanismo, o Sr. Francisco Pita-Romero, para demandar a protección tanto da citada fraga -evitando a sua venda- como das de Menáncaro (Serantes), A Pega (Leixa), Monte Fontelo (A Graña) e As Forxas (Covas). O Secretario da delegación entregalle ao Concelleiro unha copia do escrito no que ADEGA (Trasancos) solicitara ante o Concello a conservación e protección das citadas fragas, entregado no Rexistro Municipal o 05/10/2001. O Concelleiro cuestiona a posibilidade de preservar a parcela da Fraga da Casa do Monte posta á venda, alegando que xa era demasiado tarde dado que o momento oportuno foi cando se revisoú o PXOM ferrolán e non agora que xa estaba calificada como Solo Industrial. Non obstante, comprometese verbalmente a estudar o asunto unha vez lido o escrito de ADEGA (Trasancos) no que se demanda a preservación das devanditas fragas.

* 14/10/2003.- Ás 16:00 hs da tarde, o Secretario de ADEGA (Trasancos) e vários/as membros/as da SGHN (Ferrol), dirixense á Fraga de Menáncaro (Serantes) para tomar imaxes da mesma con unha cámara dixital de video, co ohxecto de elaborar un pequeno documental. .

* 15/10/12003.- ADEGA (Trasancos) entrega no Rexistro Municipal do Concello de Ferrol un escrito no que solicita unha entrevista simultanea co Alcalde e co Concelleiro de Medio Ambiente para falar da protección para as últimas fragas ferrolás, entre outros asuntos.

* 23/10/2003.- Ás 16:00 hs da tarde, membros de ADEGA (Trasancos) e da SGHN (Ferrol) dirixense á Fraga da Casa do Monte -previa autorización do propietario- para grabar cunha cámara de video dixital imaxes tanto da fraga como do pazo existente, co obxecto de facer un pequeno documental.

* 11/12/2003.- Ás 10:00 hs da mañá, o Vicepresidente e o Secretario de ADEGA (Trasancos) manteñen unha entrevista simultanea co Alcalde-Presidente do Concello de Ferrol, o Sr. Juan Juncal e co Concelleiro de Medio Ambiente, o Sr. Amador Silvar, tras solicitalá por escrito previamente, para falar de diversos asuntos ambientais que afectan ao territorio municipal como a protección das últimas fragas ferrolás, entre outros asuntos. En metade da entrevista o Alcalde ausentase alegando motivos de axenda, amosando desde o principio escaso interese polos asuntos a tratar. A xuntanza continua co Concelleiro de Medio Ambiente até as 11:30 hs sen chegar a tratar a totalidade dos asuntos, dado que tiña que asistir a unha, Comisión de Goberno. Tras versé obrigados a concluir a xuntanza, o Vicepresidente e o Secretario de ADEGA (Trasancos) entregan un escrito no Rexistro Municipal do Concello no que expoñen as consideracións da devandita asociación aos asuntos que se quixeron tratar ademáis de solicitar a solvencia dos mesmos.

* 29/12/2003.- ADEGA (Trasancos) entrega un escrito no Rexistro do Concello de Ferrol no que solicita un exemplar do "Catálogo de masas arbóreas e de exemplares de interese dentro do ámbito da zona rural do Concello de Ferrol ". A día de hoxe continuamos agardando pola entrega dun exemplar.

* 11/04/2004.- Aproveitando a Romaría de Chamorro, membros/as de ADEGA (Trasancos) penduran -unha vez máis- unha pancarta na confluencia da estrada de Chamorro coa de Covas na que se lía: "Proteción da Fraga de Menáncara. Non á Urbanización" para lembrarlles aos/ás romeiros que a devandita masa árborea continuaba ameazada.

* 19/06/2004.- A raíz do incendio forestal orixinado nos Montes de Brión a noite do 18/06/04, afectando pontualmente á fraga do Monte Fontelo (A Graña), o Presidente de ADEGA (Trasancos) fixo un chamamento ás autoridades competentes, a través dos meios de comunicación (Diario de Ferrol e La Voz de Galicia), para que extremaran a vixiancia nestá zona co obxecto de evitar que a Fraga de Monte Fontelo resultara destruida polo lúme; declaracións que foron publicadas no Diario de Ferrol o 20/06/04.

Nenhum comentário: