Sítio na rede para denunciar o projecto de urbanizaçom que pretende borrar do mapa umha das poucas fragas de espécies autóctonas que há em Ferrol
correio-e: menancaro@gmail.com

domingo, dezembro 11, 2005

Menáncaro na revissom e adapataçom do Plano Geral de ordenaçom Municipal de Ferrol


No ponto b), do apartado 6, do Artigo 149, no Capítulo VI, do PXOM, fai-se umha mençom expresa à área de Menáncaro:

REVISIÓN E ADAPTACIÓN DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE FERROL

CAPÍTULO VI. Normas e ordenanzas reguladoras do solo rústico.

Art. 149. Usos, características e magnitudes das actuacións no solo rústico apto para urbanizar.

6. O sistema de dotacións, comunicacións, servicios e equipamentos que se estableza para a redacción dos Plans Parciais será como mínimo o resultado de:

b) As reservas establecidas para dotacións previstas no art. 22 LSG e concordantes do RP e o seu Anexo. O seu destino, deseño e emprazamento haberán de establecerse atendendo á mellora e complementariedade das dotacións dos núcleos rurais de contorno se os houbera e dos núcleos urbanos inmediatos.

En concreto, na área tipo A de Menáncara a disposición das reservas de espacios libres actuarán como áreas de protección do contorno do leito do rego e das masas de caducifolias, producindo unha análise de pormenor dos aterramentos posibles.


Ligaçom com o plano da área de Menáncaro e com guia de cores e ligaçom lordenanças:

http://www.ferrol.es/pxom/11A.html

Pode-se ver o a Revissom e Adapataçom do Plano Geral de Ordenaçom Municipal de Ferrol na seguinte ligaçom:

http://www.ferrol.es/pxom/

Nenhum comentário: